برای تاییدهویت به منظور تبعیت ازقوانین پولشویی، حداقل موارد زیر در سطح نقری مورد نیاز است.

 سطح نقره ای

کارت ملی

حساب بانکی

عکس فرم تعهد نامه همراه با کارت ملی و کارت بانکی 

عکس سلفی به همراه کارت ملی. کارت بانکی . همراه با فرم تعهد نامه.

سقف واریز مجاز برای هر کابر در سطح نقری 10 میلیون تومان می باشد. 

سطح طلایی

پس از تکمیل سطح نقره ای و تایید از سمت تیم پشتیبانی شما می توانید برای دسترسی به سقف واریز مجاز 50 میلیون تومان فایل قرداد بین کاربران و شرکت سپنتا را دانلود کرده و موارد خواست شده را کامل کرده، سپس تعهدنامه را جهت دریافت گواهی امضاء به تاییدیه دفترخانه اسناد رسمی برسانید و شناسه یکتا و رمز تصدیق را در بخش مربوط احراز هویت اپلکیشن وارد نمایید.