در اپلیکیشن سپنتا هنگامی که شما معامله ای ایجاد می کنید، سود و زیان آنلاین آن معامله در بخش های نمودار، معاملات باز به تومان به شما نشان داده می شود که با تغییر قیمت به صورت آنلاین شما سود زیان خود را مشاهده می کنید. 

 

سود و زیان در سپنتا