مارکت انس سپنتا 

مقدار بیعانه پایه در مارکت انس سپنتا برای هر واحد انس پانصد هزار تومان می باشد
این مقدار بیعانه در بخش حد زیان قابل افزایش می باشد‌.

 

مارکت طلای آبشده سپنتا

مقدار بیعانه پایه در مارکت آبشده سپنتا برای هر واحد طلای آبشده پانصد هزار تومان می باشد. این مقدار بیعانه در بخش حد زیان قابل افزایش می باشد‌.

 

مارکت سکه سپنتا

مقدار بیعانه پایه در مارکت سکه سپنتا برای هر واحد سکه پانصد هزار تومان می باشد
این مقدار بیعانه در بخش حد زیان قابل افزایش می باشد‌.

 

بیعانه در مارکت های مختلف